3 sikku kolam design by bairavi kumaran
3 kolam design by kamala corner
1 sikku kolam
8 rangoli design by suhas mane
8 sikku kolam by vijay sowmya
15 dotted kolam
2 sikku kolam design by bairavi kumaran
2 diwali rangoli design by aakruti
5 sikku kolam
2 sikku kolam by kamala
6 flower pulli kolam by rathna
2 mandala rangoli design
11 sikku kolam design by saroja krishnamoorthy
3 kolam design by priya nanthakumar
4 sikku kolam
12 tibetan sand painting rangoli design by bunny safari